ỨNG DỤNG OPENSTREETMAP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO THÔNG Ở QUẬN LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Implementing OpenStreetMap to construct traffic databases in Lien Chieu district, Da Nang city

Tóm tắt:

Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội, giao thông ngày càng được mở rộng. Dữ liệu GIS về giao thông trước đây đã trở nên lỗi thời. OpenStreetMap là một dữ liệu mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Nó bao gồm rất nhiều cơ sở dữ liệu địa lý, trong đó có dữ liệu giao thông. OpenStreetMap cho phép chúng ta chuyển đổi dữ liệu về dạng shapefile ở một khu vực bất kỳ bằng các công cụ chuyên dụng mà không phải số hóa. Bài báo được thực hiện với mục tiêu là trình bày hai phương pháp xây dựng dữ liệu giao thông từ OpenStreetMap. Kết quả, chúng tôi đã đưa ra được quy trình và đã xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về hệ thống giao thông ở Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng với đầy đủ dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính: tên đường, vận tốc tối đa, chiều dài,… Đây là tài liệu chuyên đề có tính thời sự, giúp cho việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến dữ liệu giao thông như cứu hỏa, các ứng dụng về tìm đường đi,… trở nên hiệu quả và chính xác hơn.

Từ khóa: dữ liệu; giao thông; xây dựng; hệ thống; Liên Chiểu.

Abstract:

Traffic has been expanding in line with strong social and economic development. The former GIS data on traffic has become obsolete. OpenStreetMap is an open source of data which is completely free of charge. It includes numerous geographical databases, including those related to traffic. It enables us to convert the data into a shapefile format in any area by means of specialized tools without digitization. The article is aimed at presenting two methods for constructing traffic databases with the help of OpenStreetMap. As a result, we have been able to introduce a procedure and construct GIS databases on the traffic system in Lien Chieu District, Da Nang city with sufficient spatial data and attribute data including street names, maximum speeds, lengths,... These are theme-based documents, which help to make the study of issues related to traffic data such as firefighting, applications in finding ways,... become more efficient and accurate.

Keywords: data; traffic; construction; system; Lien Chieu.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).20164630-09-16
216(03) - 201512425-09-15
312(03) - 2014120-09-14
47(02) - 2013615-06-13
55(04) - 20123515-12-12
62(01) - 20121215-03-12