DIỄN NGÔN ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986

Dialogue discourses in Vietnamese novels since 1986

Tóm tắt:

Đối thoại là phạm trù nền trong hệ hình tư duy dựa trên nền tảng triết học liên chủ thể của Bakhtin. Tiểu thuyết là đối tượng được Bakhtin lựa chọn làm cơ sở minh chứng cho quan hệ đối thoại của ý thức và con người – một phạm trù nằm ngoài phạm vi ngôn ngữ nhưng được biểu hiện bằng ngôn ngữ, thông qua ngôn ngữ. Lời nói với khuynh hướng hai chiều là biểu hiện tiêu biểu nhất cho tính đa thanh, đối thoại của tiểu thuyết theo quan niệm của Bakhtin. Tính đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 cũng đã bộc lộ nhiều quan điểm, nhiều tiếng nói khác nhau trong lời nói hướng tới đối tượng. Ngôn ngữ đối thoại, đối thoại trong độc thoại nội tâm và sự phản biện, phê phán giữa các ý thức ngôn ngữ là hành trình kiến tạo diễn ngôn đối thoại với những cách tân đáng kể của các nhà tiểu thuyết Việt Nam sau 1986.

Từ khóa: đối thoại; độc thoại; diễn ngôn đối thoại; liên chủ thể; đa thanh.

Abstract:

Dialogues belong to the background category in the thinking paradigm based on Bakhtin’s inter-subject philosophy. Novels have been chosen by Bakhtin as grounds for testifying to the dialogue relationship between consciousness and human beings – a category that lies beyond language, but is demonstrated by language and via language. Words with their two-way trend are the most typical manifestation for the polyphonic character and the dialogue properties of novels in Bakhtin’s view. The dialogue properties in Vietnamese novels since 1986 have shown many viewpoints, many different voices in their words aimed at the objects. The language of dialogues, dialogues in the internal monologues, reviews and criticisms among linguistic awarenesses are involved in the journey for creating dialogue discourses with significant innovations by Vietnamese novelists since 1986.

Keywords: dialogues; monologues; dialogue discourses; inter-subjects; polyphonic.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng