Các thang đo hành vi thích ứng trên thế giới và khả năng sử dụng ở Việt Nam

Adaptive behaviour scales used in the world and their application in Vietnam

Tóm tắt:

Những nghiên cứu về hành vi thích ứng (HVTƯ) trên thế giới đang sử dụng một số thang đo như Thang đo hành vi thích ứng dùng trong nhà trường – Phiên bản 2 (ABS – S:2), Hệ thống đánh giá hành vi thích ứng – Phiên bản 2 (ABAS-II), Thang đo hành vi độc lập – Bản sửa đổi (SIB-R) và Thang đo hành vi thích ứng Vineland – Phiên bản 2 (Vineland II). Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về các thang đo trên và việc sử dụng chúng trong một số nghiên cứu ở Việt Nam.

Những nghiên cứu về hành vi thích ứng (HVTƯ) trên thế giới đang sử dụng một số thang đo như Thang đo hành vi thích ứng dùng trong nhà trường – Phiên bản 2 (ABS – S:2), Những nghiên cứu về hành vi thích ứng (HVTƯ) trên thế giới đang sử dụng một số thang đo như Thang đo hành vi thích ứng dùng trong nhà trường – Phiên bản 2 (ABS – S:2),

Từ khóa: hành vi; hành vi thích ứng; thang đo; thang đo hành vi thích ứng; học sinh

Abstract:

Current researches on adaptive behaviour in the world are based on such scales as the Adaptive Behaviour Scale in School – second version (ABS – S:2), the Adaptive Behaviour Assessment System – second version (ABAS-II), Independent Behaviour Scales – revised version (SIB-R) and the Vineland Adaptive Behaviour Scale – second version (Vineland II). In this paper, we introduce these scales and their use in a number of research works in Vietnam.

Current researches on adaptive behaviour in the world are based on such scales as the Adaptive Behaviour Scale in School – second version (ABS – S:2), the Adaptive Behaviour Assessment System – second version (ABAS-II), Independent Behaviour Scales – revised version (SIB-R) and the Vineland Adaptive Behaviour Scale – second version (Vineland II). In this paper, we introduce these scales and their use in a number of research works in Vietnam.

Keywords: behaviour; adaptive behaviour; scale; adaptive behaviour scale; student

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
125(04).201712130-12-17