DẠNG THỨC CHUYỂN HÓA LỜI VĂN THÀNH LỜI NÓI TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU

The transfomation of literary language into speech in “The Tale of Kieu” by Nguyen Du

Tóm tắt:

Nguyên tắc tạo văn bản văn chương là chuyển từ lời nói (thông báo, giao tiếp hàng ngày) vào trong tác phẩm thành lời văn. Việc chuyển hóa này vốn đã rất khó vì phải lệ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng khi đã tạo lập được lời văn rồi, khát khao của nhà văn là làm sao lời văn được trở thành lời nói (ở cấp độ cao) để nó dễ dàng hòa nhập vào giao tiếp thường ngày của con người, song rất hiếm nhà văn làm được điều ấy. Nếu mượn mô thức Nhận thức luận trong quan niệm của V.Lénin thì nó sẽ là chu trình: lời văn - lời nói - lời nói bậc cao. Vậy mà Nguyễn Du trong Truyện Kiều lại chuyển hóa được hàng loạt lời văn sang lời nói ở cấp độ cao. Điều đó chứng tỏ tài năng đặc biệt của Nguyễn Du không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

Từ khóa: Nguyễn Du; Truyện Kiều; lời nói; lời văn; ngôn ngữ

Abstract:

One principle of creating literary texts is to transform speech (daily communicative spoken forms) into literary sentences. This transformation is by nature difficult, for it depends on a lot of elements. Once the literary sentences have been formed, the writer desires to make them become speech (with an elevated style) to be blended easily into daily human communication; however, few writer have succeeded in doing this. According to the pattern of epistemology in V.Lénin’s view, the cycle is: literary sentences - speech - elevated speech . In “The Tale of Kieu”, Nguyen Du was able to transform numerous sentences into elevated speech. This proves that Nguyen Du’s special talent is outstandingly distinctive not only in Viet Nam but also in the world.

Keywords: Nguyen Du; The Tale of Kieu; speech; literary sentences; language

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).20167930-09-16
217A(04) - 20159601-11-15
316(03) - 20158325-09-15