HÀNH VI TỰ GÂY TỔN THƯƠNG Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN: THỰC TRẠNG, CÁC MÔ HÌNH LÝ GIẢI, CÁC CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA VÀ CAN THIỆP TRONG TRƯỜNG HỌC

Adolescent non-suicidal self-injury: status quo, explanatory models, prevention and intervention strategies in school settings
Tác giả: ThS. Hồ Thu Hà,

Tóm tắt:

Các hành vi tự làm tổn thương (HVTLTT) là sự phá hủy một cách có chủ đích các phần của cơ thể mà không kèm theo ý định tự sát. Bài viết này tổng hợp các nghiên cứu về HVTLTT ở trẻ vị thành niên (VTN), bao gồm định nghĩa, thực trạng, các mô hình lý giải, các chiến lược phòng ngừa và can thiệp dựa trên trường học. HVTLTT có tỉ lệ cao hơn và khởi phát sớm hơn ở trẻ VTN. Nhiều mô hình lý giải được đưa ra, chú trọng nhiều nhất là tiếp cận chức năng và mô hình năm khía cạnh. Ứng phó với HVTLTT cần các chiến lược phòng ngừa phổ thông và chuyên biệt với cảm xúc/ tư duy tiêu cực và các biện pháp can thiệp với sự tham gia của toàn trường. Trị liệu nhận thức hành vi được xem là có hiệu quả nhất.

Từ khóa: hành vi tự làm tổn thương; phòng ngừa; can thiệp dựa trên trường học; sức khỏe tâm thần trường học; trẻ vị thành niên.

Abstract:

Non-suicidal self-injury (NSSI) is the intentional destruction of body parts without any suicidal intent. This paper is a summary of researches on adolescent NSSI, including definition, status quo, explanatory models, school-based prevention and intervention strategies. NSSI appears earlier and shows a higher rate in adolescents than other ages. There have been many explanatory models, among which the functional approach and the five-dimension model have been the greatest focuses of attention. Dealing with NSSI in school settings requires universal and specific prevention strategies with negative emotions/thoughts as well as intervention strategies with the participation of all school staff members. The cognitive behaviour therapy is considered the most effective one.

Keywords: non-suicidal self-injury; prevention; school-based intervention; mental school health; adolescents.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng