THỰC TRẠNG LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CỦA PHỤ HUYNH CHO CON CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

Reality of parents’ choices of treatment methods for children with autism spectrum disorder

Tóm tắt:

Tự kỉ là một dạng rối loạn phát triển nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của cá nhân bị mắc phải. Do chưa có phương thức chữa khỏi, rất nhiều phương pháp điều trị và can thiệp cho trẻ tự kỉ đã được phát triển. Điều này đã dẫn tới nhiều vấn đề trong quá trình các phụ huynh có con tự kỷ lựa chọn phương pháp điều trị cho con mình, đặc biệt là ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu trên 110 phụ huynh có con tự kỷ ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Thanh Hóa cho thấy, đa số phụ huynh có xu hướng lựa chọn các phương pháp mang tính phổ biến, dễ áp dụng và có cơ sở khoa học. Có sự khác biệt về sự lựa chọn phương pháp điều trị theo mức độ tự kỉ. Một số lựa chọn thiếu bằng chứng khoa học, thậm chí nguy hại, phản tác dụng của phụ huynh cũng được trình bày trong bài báo này.

Từ khóa: phụ huynh; lựa chọn; điều trị; can thiệp; trẻ em; rối loạn phổ tự kỉ.

Abstract:

Autism is a severe developmental disorder which seriously affects the entire life of its sufferers. Because there is still no cure for this, many treatments and interventions have been developed for autistic children. This has led to many problems in the process whereby parents choose treatments for their children who suffer from autism, especially in Vietnam. Results from a study examining 110 parents of autistic children from Hanoi, Bac Ninh, Hai Phong, Ninh Binh and Thanh Hoa show that most parents tend to choose commonly used methods which are easy to apply and science-based. There are differences in choices of treatment methods, which depend on autism levels. However, some methods are lacking in scientific evidence, and even dangerous or counterproductive, which are presented in this article.

Keywords: parents; choose; treatment; intervention; children; autism spectrum disorder.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng