NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO HỌC SINH RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

Primary school teachers’ awareness of inclusive education for students with attention deficit hyperactivity disorder
Tác giả: TS. Trần Văn Công,

Tóm tắt:

Rối loạn tăng động giảm chú ý (RTĐGCY) là một dạng rối loạn phát triển và hành vi hay gặp ở học sinh phổ thông, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Tuy vậy, nhận thức về dạng khó khăn này, cũng như việc hỗ trợ và giáo dục các em còn nhiều hạn chế ở Việt Nam. Giáo dục hòa nhập (GDHN) là cách tiếp cận dành cho mọi học sinh, đặc biệt là những học sinh có khó khăn về phát triển, nhằm giúp các em khắc chế những khiếm khuyết và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên phổ thông về giáo dục hòa nhập cho trẻ RLTĐGCY, được thực hiện trên 194 giáo viên từ tiểu học cho đến trung học phổ thông từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định và Hà Nam. Kết quả cho thấy hiện nay các giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiểu học đã được nghe về GDHN. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết kiến thức và các kỹ năng thực hành cụ thể về RLTĐGCY hay GDHN cho trẻ RLTĐGCY còn ở mức thấp. Quan niệm về các thành tố của GDHN nói chung ở giáo viên còn khá nhiều sai lệch. Nhận thức sai lệch của đa số giáo viên về GDHN cho trẻ TĐGCY chủ yếu nằm ở kỹ năng quản lý lớp học, kỹ năng làm việc của giáo viên với học sinh TĐGCY.

Từ khóa: nhận thức; giáo dục hòa nhập; tăng động giảm chú ý; giáo viên; học sinh

Abstract:

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a developmental and behavioral problem commonly recognized among primary school students, especially at the elementary level. However, awareness of this difficulty as well as support and education for these students are still very limited in Vietnam. Inclusive education is an approach for all students, especially those with difficulties in development, which helps them reduce the defficiencies and maximizes their potentials. This study, which was conducted on 194 teachers from elementary to high schools in Vinh Yen, Ha Noi, Nam Dinh and Ha Nam provinces, was aimed at determining teachers’ awareness on inclusive education for children with attention deficit hyperactivity, The results show that most teachers, especially elementary teachers have heard about inclusive education. However, their level of knowledge and specific skills about ADHD or inclusive education for the ADHD children still remains low. Teachers’ understanding of inclusive education’s components is rather erronerous; it chiefly lies in classroom management skills, teachers’ intervention skills for children with ADHD.

Keywords: awareness; inclusive education; attention deficit hyperactivity disorder; teachers; students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng