QUAN NIỆM “TÁC PHẨM GỞI TỚI NGƯỜI ĐỌC” TRONG LÍ LUẬN PHÊ BÌNH MIỀN NAM TỪ 1954 - 1975

The conception “the text to the reader” in literary criticism theory in southern Vietnam (1954-1975)

Tóm tắt:

Từ năm 1954 đến 1975, do những điều kiện của lịch sử đất nước, văn học ở hai miền Nam Bắc có những phân hóa và khác biệt. So với miền Bắc, văn học miền Nam tiếp biến những ảnh hưởng ở cả hai mặt lí luận và thực tiễn của văn học Phương Tây sớm hơn. Đặc biệt, việc tiếp cận với Mĩ học tiếp nhận của trường phái Konstanz khiến vấn đề người đọc có chỗ đứng khá vững chãi trong lí luận phê bình miền Nam từ rất sớm. Người đọc được bàn đến trong lí luận về thể loại, được xem xét trong sự đối sánh với nhà văn và công việc viết lách... Dẫu vẫn chưa trở thành một hệ thống lí thuyết về tiếp nhận văn học như giai đoạn sau 1986 song, so với miền Bắc, lí luận phê bình về người đọc ở miền Nam đã đề cập sớm đến nhiều vấn đề cơ bản của mối quan hệ, tương tác giữa nhà văn – tác phẩm – bạn đọc, đặc biệt là quan niệm “tác phẩm gởi tới người đọc” (Trần Hữu Ngũ).

Từ khóa: mĩ học tiếp nhận; người đọc; lí luận phê bình miền Nam; mối quan hệ nhà văn – tác phẩm – người đọc; “tác phẩm gởi tới người đọc”.

Abstract:

In the period 1954-1975, due to conditions in the country’s history, there were differences and distinctions in literature between the South and the North. Compared to the North, the South had an earlier chance to receive the influence of Western literature in terms of both theory and practice. Especially, approaching the Constance School of Reception Aesthetics helped the reader occupy a firm position in the literary criticism theory of the South. The reader was discussed in genre theories, and considered in the correlation between authors and their writings… Although it did not become a system theory of literary reception like what happened in the post-1986 period, compared to the North, the literary criticism theory on the reader in the South was earlier in mentioning major issues in the relationship and interaction among the author – the text – the reader, particularly the conception “the text to the reader” (Tran Huu Ngu).

Keywords: Reception-Aesthetic; the reader; the literary criticism theory of the South; the relationship between the reader, the text, and the author; “the text to the reader”.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117A(04) - 2015101-11-15