Application of aster dem image to establishing geomorphological maps of ountainous areas in Quang Nam province

ỨNG DỤNG ẢNH ASTER DEM THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO TRẮC LƯỢNG HÌNH THÁI KHU VỰC MIỀN NÚI QuảNG NAM
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Hành,

Tóm tắt:

Bản đồ địa mạo có ý nghĩa rất lớn đối với việc nhận thức khoa học một lãnh thổ. Nó là dữ liệu đầu vào để nghiên cứu các hiện tượng như: trượt lở đất, lũ quét... Khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam có địa hình phức tạp, độ dốc và độ cao lớn, mức độ chia cắt ngang và phân cắt sâu mạnh. Việc ứng dụng ảnh viễn thám ASTER DEM để xây dựng các bản đồ chuyên đề địa mạo mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết quả của đề tài đã xây dựng được một số bản đồ địa mạo trắc lượng hình thái như: Bản đồ DEM, bản đồ độ dốc, bản đồ hướng sườn, bản đồ phân cắt sâu. Đây là dữ liệu nền quan trọng để nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên như lũ quét, xói mòn, trượt lở đất trong khu vực, xây dựng đường sá và các công trình thuỷ lợi.

Từ khóa: ASTER DEM, bản đồ trắc lượng hình thái, miền núi Quảng Nam

Abstract:

Geomorphological maps have great significance for the scientific realization of a territory. It is the input data to study phenomena such as landslides and flash floods. Mountainous areas in Quang Nam province have the complex terrain: high slopes and altitudes, the intense level of cross-sectional and deep cleavage strength. The application of remote sensing images ASTER DEM to the construction of thematic maps of geomorphology brings high efficiency, save time and cost... As a result, we have built the thematic maps of monitoring forms of geomorphology which are: DEM maps, slope maps, slope maps, and deep cleavage maps. This is an important data base to study natural disasters in the mountainous areas in Quang Nam province such as flooding, erosion, landslides in the area, road construction and irrigation works

Keywords: ASTER DEM, geomorphological map of the form monitoring, Mountainous areas in Quang Nam province.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).2016730-09-16
220(03).20164630-09-16
316(03) - 201512425-09-15
412(03) - 2014120-09-14
57(02) - 2013615-06-13