QUAN ĐIỂM “GIẢI TRÍ TRONG GIÁO DỤC” CỦA JOHN DEWEY VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

John Dewey’s view of "entertainment in education" and its significance for the current educational innovation in Vietnam

Tóm tắt:

Giải trí trong giáo dục không phải là tư tưởng mới, nhưng ở John Dewey, trên nền triết học thực dụng, tư tưởng đó đã mang trong mình sức sống mới, và ông đã tạo ra một quan niệm mới trong giải nghĩa thuật ngữ giải trí trong giáo dục. Với phương châm:giáo dục chính là cuộc sống, John Dewey đã thực sự đã tạo nên cuộc cách mạng về giáo dục trong nền giáo dục Mỹ đương thời, và ngày nay, tư tưởng đó vẫn còn giá trị đối với giáo dục hiện đại. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục là xu thế tất yếu ở Việt Nam hiện nay, trong đó đổi mới môi trường giáo dục, tạo dựng môi trường giáo dục mà người học cảm thấy hứng thú khi tham gia vào quá trình giáo dục là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của quá trình đổi mới giáo dục. Trong quá trình đó, việc vận dụng có chọn lọc tư tưởng giải trí trong giáo dục của John Dewey vào xây dựng môi trường giáo dục là một trong những gợi mở đáng chú ý.

Từ khóa: giải trí; giá trị; giải trí trong giáo dục; đổi mới giáo dục; hứng thú, trải nghiệm sáng tạo.

Abstract:

Entertainment in education is not a new thought, but according to John Dewey’ view, based on the background of pragmatic philosophy, such a thought bears in itself a novel vitality, and he formed a new conception in elucidating the term “entertainment” in education. With the motto that education is life itself, John Dewey really created an educational revolution in the American contemporary education; up to this time, his thoughtsare still of great value in moderneducation. The radical and comprehensive innovation of education is an indispensable general trend in Vietnam at present, in which the innovation of the educational environment, constructed in such a way that makes learners feel interested when participating in the educational process is an important element that contributes to the development of the educational innovation. In this process, the selective application of John Dewey’s thoughts on entertaiment in education to the construction of the educational environment is one of the remarkable suggestions.

Keywords: entertainment; entertainment in education; educational innovation; interested in learning; creative experience.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20187330-12-18
228(02).201812730-06-18
327(01).20185730-03-18
423(02).201710130-06-17