ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỂU BIẾT THỐNG KÊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

Assessing primary school pupils’ competence in understanding statistics

Tóm tắt:

Yếu tố thống kê là một trong 5 mạch kiến thức quan trọng của chương trình dạy học môn toán ở bậc Tiểu học. Làm thế nào để giảng dạy mạch kiến thức này theo hướng tiếp cận năng lực? Bài báo của chúng tôi giới thiệu đến độc giả 7 thành tố năng lực hiểu biết thống kê cần rèn luyện cho học sinh tiểu học qua dạy học mạch kiến thức này. Đặc biệt, chúng tôi đề xuất khung đánh giá các năng lực đó của học sinh tiểu học theo 3 tiêu chuẩn với 5 cấp độ. Cách đánh giá này hoàn toàn phù hợp với cách đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30 [2] của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây chính là cơ sở để giáo viên tiểu học có thể vận dụng vào quá trình dạy học mạch kiến thức yếu tố thống kê theo hướng tiếp cận năng lực.

Từ khóa: hiểu biết thống kê; năng lực hiểu biết thống kê; đánh giá; đánh giá năng lực; học sinh tiểu học.

Abstract:

Statistics is one of the five crucial bulks of the mathematics curriculum in primary schools. How can this bulk of knowledge be taught in accordance with the competence-based approach? This paper is to introduce readers to the 7 components of the competence in understanding statistics that need to be taught to primary pupils. Especially, this paper proposes a framework for assessing primary school pupils’competence in understanding statistics based on 3 criteria with 5 levels. This assessment measure is entirely consistent with the way of assessing primary school pupils under Circular 30 issued by the Ministry of Education and Training. This can serve as a theoretical base for primary school teachers to apply to their teaching of the bulk of statistics knowledge in the direction of the competence-based approach.

Keywords: understanding statistics; competence in understanding statistics; assess; competence assessment; primary school pupils.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 20158731-03-15
213(04) - 2014620-12-14