MỘT PHÂN LỚP THEO MỘT SỐ LỚP CON CỦA CÁC TOÁN TỬ T-CHUẨN VÀ T-ĐỐI CHUẨN TRÊN CÁC TẬP MỜ TRỰC CẢM

A classification into subclasses of intuitionistic T-norms and T-conorms for intuitionistic fuzzy sets
Tác giả: ThS. Roãn Thị Ngân,

Tóm tắt:

Sự phân lớp theo các lớp con các toán tử t-chuẩn và t-đối chuẩn là một kết quả quan trọng trong lôgic mờ. Toán tử t-chuẩn mờ trực cảm t-biểu diễn được và t-đối chuẩn mờ trực cảm t-biểu diễn được đã được định nghĩa và tìm hiểu bởi Deschrijver G cùng cộng sự [8]. Trong bài báo này, tôi giới thiệu lần đầu một phân lớp theo các lớp con của các toán tử t-chuẩn biểu diễn được và t-đối chuẩn biểu diễn được cho các tập mờ trực cảm. Các tính chất của các lớp con này cũng được trình bày.

Từ khóa: tập mờ trực cảm; toán tử lôgic mờ trực cảm; t-chuẩn mờ trực cảm; t-đối chuẩn mờ trực cảm; t-chuẩn mờ trực cảm t- biểu diễn được; t-đối chuẩn mờ trực cảm t- biểu diễn được;

Abstract:

A classification into subclasses of t-norm operators and t-conorm operators is an important result of fuzzy logics. T-representable intuitionistic t-norms and t-representable intuitionistic t-conorms were defined and examined by Deschrijver G. et al. in [8]. In this paper, I introduce for the first time a classification into subclasses of t-representable t-norm operators and t-representable t-conorm operators for intuitionistic fuzzy sets. Some properties of these subclasses are also presented.

Keywords: intuitionistic fuzzy sets; intuitionistic fuzzy logic operators; intuitionistic fuzzy t-norm; intuitionistic fuzzy t-conorms; t-representable intuitionistic t-norms; t-representable intuitionistic t-conorms.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng