ỨNG DỤNG WEBQUEST TRONG GIÁO DỤC VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 10, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Applying webquest in organic agriculture education for 10th grade high school students

Tóm tắt:

WebQuest là phương pháp dạy học dựa trên internet, học sinh được làm việc theo nhóm, giải quyết nhiệm vụ do giáo viên đặt ra. Bài báo giới thiệu cách ứng dụng WebQuest để thiết kế bài giảng về nông nghiệp hữu cơ ở vùng ngoại thành thành phố Đà Nẵng, nơi sản xuất nông nghiệp đang đứng trước sức ép lớn của quá trình đô thị hoá nhanh chóng và nhu cầu chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp đang hết sức cấp bách. Kết quả thực nghiệm trên 120 học sinh lớp 10 cho thấy việc áp dụng WebQuest đáp ứng được xu hướng giáo dục mới hiện nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, tăng cường rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ thân thiện với môi trường cho học sinh. Bên cạnh đó, WebQuest về nông nghiệp hữu cơ là vấn đề gắn liền với thực tiễn, làm thay đổi nhận thức của cộng đồng trong việc sản xuất nông nghiệp vì một tương lai phát triển bền vững.

Từ khóa: WebQuest; nông nghiệp hữu cơ; dạy học dựa trên internet; làm việc nhóm; kĩ năng

Abstract:

WebQuest is an internet-based teaching method which helps students work in teams to fulfil tasks assigned by teachers. This paper introduces the application of WebQuest in planning organic agriculture lessons for students in the suburbs of Da Nang city, where agricultural production is faced with the pressure of rapid urbanization and the urgent need for farming method transformation. The results of an experimental study with 120 students show that the application of WebQuest proves to have met the current educational trends, i.e. accelerating Information Technology, applying problem-solving in education, enhancing students’ skill practice and forming their friendly attitude towards the environment. Moreover, the WebQuest designed for teaching Organic Agriculture, which is closely attached to the reality, has brought changes in the community’s awareness of agricultural production for the sake of a sustainable development future.

Keywords: WebQuest; organic farming; internet-based teaching method; teamwork; skills

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).20163630-09-16