PHỨC CẢM HIỆN SINH - MỘT LỐI DẪN VÀO THUYẾT NHÂN VỊ TRONG MÌNH VÀ HỌ CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Existential complexes-an entrance to personalism in Me and Them by Nguyen Binh Phuong
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,

Tóm tắt:

Theo tư duy của chủ nghĩa hiện sinh, chết là khả năng đi đến chung cuộc của bản thể. Chết là tự do tuyệt đối của con người. Đó là sự trở về hữu thể uyên nguyên của phức cảm phi lí. Tôi là một thực thể, chứng minh sự hiện hữu của tôi. Nghĩa là tôi đảm nhận cái tôi hiện sinh. Đối diện với chết và sống, cái tôi quyết đoán và xác lập hay hủy diệt nhân vị. Đây là quan niệm chính yếu mang tinh thần nhân vị trong cõi Mình và họ của Nguyễn Bình Phương. Hai mặt bản thể đó là hành trình của con người dấn thân, truy tìm nhân vị vàthân phận con người. Từ “trò chơi” liên văn bản, Mình và họ của Nguyễn Bình Phương là một lối dẫn vào giải mã phức cảm hiện sinh trong tinh thần của thuyết nhân vị.

Từ khóa: Nguyễn Bình Phương; phức cảm hiện sinh; thuyết nhân vị; phi lí; bản thể.

Abstract:

According to the thinking of existentialism, death means the essence’s capabilityof going to the finale. Death is man’s absolute freedom. It is thereturn of illogical complexes to original beings. I am an entity, which testifies tomy existence. This meansI undertake the existential ego. Faced with life and death, the ego is to determine and establish or destroy personalism. This isa key conceptionbearing thepersonalism spirit in the realm of Me and Them by Nguyen Binh Phuong. The two-facetedessence shows the journey of humans involved in seeking personalism and the human condition.Starting as a “game” of intertextuality, Me and Them by Nguyen Binh Phuong is an entrancce to the decoding of existential complexes in the personalism spirit.

Keywords: Nguyen Binh Phương; existential complexes; personalism; illogicalness; essence.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20184130-06-18
227(01).20181430-03-18
327(01).20185230-03-18
419(02).20167330-06-16
517A(04) - 2015701-11-15
612(03) - 20141420-09-14