XÁC ĐỊNH, THÔNG BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU BÀI HỌC TRONG DẠY NGHỀ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Determining, notifying and evaluating lessons’ objectives in vocational training: status quo and solutions

Tóm tắt:

Xác định, thông báo và đánh giá mục tiêu bài học là các công việc có tính quyết định đến hiệu quả dạy học, hình thành năng lực cho người học. Khi soạn giáo án, giáo viên mô tả năng lực đó bằng ba yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ theo trình tự và các cấp độ tương ứng với nhau. Đầu giờ học, giáo viên phải thông báo mục tiêu bài học để người học có định hướng và chủ động học tập. Trong tiến trình dạy học, phải đánh giá mục tiêu để đảm bảo hiệu quả dạy học. Nghiên cứu 19 giáo án tham dự Hội giảng Giáo viên dạy nghề tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2015 cho thấy còn có nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể là 100 % xác định mục tiêu chưa phù hợp, 100% thông báo mục tiêu không hiệu quả hoặc không thông báo, 47 % không đánh giá mục tiêu về kiến thức. Đây là trở ngại lớn khi chuyển từ định hướng nội dung sang năng lực trong dạy nghề, rất cần phải thay đổi.

Từ khóa: Mục tiêu bài học; xác định; thông báo; đánh giá; dạy nghề.

Abstract:

The tasks of determining, notifying and evaluating lessons’ objectives play a decisive role in teaching and learning efficiency and forming capacity for learners. When designing lesson plans, teachers describe that capacity via three elements namely knowledge, skill and attitude in correlative orders and levels. At the beginning of a learning session, teachers must notify the objectives of lessons so that learners know the orientation and take the initiative in their learning. During the teaching process, the objectives of lessons must be evaluated to ensure the efficiency of teaching and learning. An investigation into 19 lesson planed by teachers participating in Vocational Teaching Festival of Thua Thien Hue Province in 2015 has shown many limitations and shortcomings. Specifically, 100% of those lesson plans’ objectives were not properly determined, 100% notified objectives ineffectively or made no notification, 47% did not evaluate the objective of knowledge. This is a major obstacle in the transference from content-based orientation to capacity-based orientation in vocational training, which needs to be changed.

Keywords: lessons’ objective; determination; notification; evaluation; vocational teaching.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng