KHUNG LÍ THUYẾT HÌNH THÁI TÍNH CHỦ THỂ VÀ SỰ SINH THÀNH BẢN MỆNH VĂN CHƯƠNG

A theoretical frame for the subjectivity form and the creation of the literature fate

Tóm tắt:

Xác nhận khung thẩm mĩ cho hình thái tính chủ thể trong văn học là hướng tới đề cao giá trị tinh thần chủ thể sáng tạo và khẳng định vị thế xuất hiện của chủ thể tính trong vai trò hạt nhân sinh thành nên những nấc thang giá trị nghệ thuật. Theo đó, từ vị trí đường dẫn tư duy nghệ thuật, chủ thể trong mối quan hệ liên nhân với nhiều yếu tố "cái khác" đã hình thành nên các tổ chức cấu trúc diễn ngôn mang tính chiến lược, tạo sinh giá trị ý nghĩa cho bản mệnh văn chương. Nhận diện vị thế chủ thể tính còn là con đường khám phá/giải mã/cắt nghĩa cái gọi là bản chất của những giới hạn trong thẩm quyền diễn ngôn. Đây cũng là hướng tới tri nhận quyền năng của chủ thể trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Từ khóa: hình thái tính chủ thể; bản mệnh văn chương; cảm hứng sáng tạo; tư duy nghệ thuật; diễn ngôn.

Abstract:

Determing an aesthetic frame for the subjectivity form in literature means heightening the spiritual value of the creative subject and to affirm the role of subjectivity as a nucleus that gives birth to art value levels. Hence, from its intial role as a path of art thought, the subject - in its interpersonal relationship with the “other” elements - has formed strategical discourse structures that create meaningful value for the literature fate. Besides, identifying the role of subjectivity functions as a way to discover/decode/explain the so-called nature of the limits of discourse jurisdiction. This also orients itself towards the recognition of the subject’s power in the journey of art creation.

Keywords: subjectivity form; literature fate; creativity inspiration; art thought; discourse.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
123(02).20178630-06-17
217A(04) - 201512301-11-15
316(03) - 20159825-09-15
415(02) - 20157530-06-15
513(04) - 20146920-12-14