Các hàm phân kỳ liên quan đến tính hyperbolic

Divergent functions related to hyperbolic feature

Tóm tắt:

Giả sử (x, d) là không gian metric và Khi đó, một phép nhúng đẳng cự sao cho được gọi là một trắc địa giữa Không gian metric (X, d) được gọi là không gian metric trắc địa nếu giữa hai điểm bất kỳ của X, tồn tại một trắc địa, không gian metric (X, d) được gọi là không gian hyperbolic nếu mọi tam giác trắc địa trong là thin. Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh rằng trong không gian metric hyperbolic X, tồn tại hàm phân kỳ trắc địa thỏa mãn Hơn nữa, chúng tôi đã chứng minh kết quả rằng trong không gian metric trắc địa (x, d), nếu tồn tại hàm phân kỳ e(r) sao cho , khi thì là không gian metric hyperbolic, và mỗi tam giác trắc địa trong X đều có minsize Giả sử (x, d) là không gian metric và Khi đó, một phép nhúng đẳng cự sao cho được gọi là một trắc địa giữa Không gian metric (X, d) được gọi là không gian metric trắc địa nếu giữa hai điểm bất kỳ của X, tồn tại một trắc địa, không gian metric (X, d) được gọi là

Từ khóa: Không gian metric; không gian metric trắc địa; không gian metric hyperbolic; hàm phân kỳ; thin.

Abstract:

Let (x, d) be a metric space and Then, an isometric embedding such that is called a geodesic between A metric space (X, d) is called a geodesic metric space if between every two points of X, there exists a geodesic, and a geodesic metric space (X, d) is called a hyperbolic metric space if every geodesic triangle in X is thin. In this paper, we proved that in hyperbolic metric X, there exists a geodesic diverge function satisfying Futhermore, we proved that in a geodesic metric space (x,d), if there exists a divergence function e(r) such that , as then is a hyperbolic metric space, and each geodesic triangle in X has minsize

Keywords: metric space; geodesic metric space; hyperbolic metric space; divergent function; thin.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20181630-06-18
226(05).20172930-12-17
324(03).20174730-09-17
423(02).20171930-06-17
521(04).20161730-12-16
619(02).20165430-06-16