SỬ DỤNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Using factor analysis in researching factors affecting students’ academic results
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng,

Tóm tắt:

Nội dung của bài báo này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh khối 12 bậc trung học phổ thông. Số liệu dùng để phân tích là kết quả học tập cả năm của học sinh Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can - TP. Hồ Chí Minh (số liệu được cung cấp ở địa chỉ web của nhà trường: http://thptluongvancan.hcm.edu.vn/DataEschool/DiemTongKetLopm.aspx). Phương pháp sử dụng để phân tích là thống kê mô tả và phân tích nhân tố. Kết quả cho thấy có 3 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh là: “nỗ lực” của học sinh cuối cấp, nhân tố khoa học tự nhiên, nhân tố khoa học xã hội. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các môn học Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí chịu ảnh hưởng tích cực bởi năng lực khoa học xã hội. Môn Toán và tiếng Anh chịu ảnh hưởng tích cực của cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Từ khóa: thống kê nhiều chiều; phân tích thành phần chính; phân tích nhân tố; phân bố chuẩn nhiều chiều; vectơ ngẫu nhiên.

Abstract:

This paper is aimed at studying factors affecting twelfth-grade high school students’ academic results. The data for analysis were students’ whole-year academic results from Luong Van Can high school - Ho Chi Minh City (its website address: http://thptluongvancan.hcm.edu.vn/DataEschool/DiemTongKetLopm.aspx). The methods used were descriptive statistics and factor analysis. The findings show that there are three factors that affect students’ academic results: senior students’ efforts", natural sciences and social sciences. The study also points out that Literature, History, Geography subjects are positively influenced by social sciences capacity. Mathematics and English are positively influenced by both natural sciences and social sciences.

Keywords: multivariate statisticsl; principal component analysis; factor analysis; multivariate standard distribution; random vector

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20191530-12-19
2
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng
30(04).2018130-12-18
323(02).2017130-06-17
4
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng
14(01) - 2015131-03-15
53(02) - 2012815-08-12