TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

School years of general Vo Nguyen Giap

Tóm tắt:

Bài viết tái hiện lại những nét nổi bật về quê hương, gia đình, tuổi thơ và đặc biệt đi sâu làm rõ những năm tháng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù còn ở tuổi học đường song Võ Nguyên Giáp không chỉ học giỏi mà còn tham gia tích cực, có những đóng góp quan trọng trên nhiều phương diện cho phong trào yêu nước và cách mạng. Đặc biệt, trong những năm 1925 -1930, Võ Nguyên Giáp đã tích cực hoạt động trong phong trào yêu nước của học sinh ở Huế. Ông là một trong số những người tham gia xây dựng, phát triển tổ chức và cải tổ đảng Tân Việt thành Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Mặt khác, trong những năm 1934 - 1938, Võ Nguyên Giáp cũng là người góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; An Xá; đảng Tân Việt; tuổi trẻ; học đường; báo Tiếng Dân.

Abstract:

This paper replays the striking features of General Vo Nguyen Giap’s homeland, family, childhood, and particularly provides an in-depth clarification of his school years. Despite being in his school age, Vo Nguyen Giap not only studied well but also showed active participation in and made important contributions to patriotic movements and the revolution in many aspects. Especially in the years 1925-1930, Vo Nguyen Giap was actively involved in the patriotic movement of students in Hue city. He was one of those who participated in the construction, development and innovation of the Tan Viet Party into the Indochinese Communist League. On the other hand, in the years 1934 -1938, Vo Nguyen Giap made an important contribution to the creation and construction of the revolutionary press.

Keywords: Vo Nguyen Giap; An Xa; Tan Viet Party; youth; school; the People’s Speech

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng