PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON

Developing the cooperative skill for 5-6 year-old children through fun activities at preschools
Tác giả: TS. Bùi Việt Phú,

Tóm tắt:

Trong giáo dục phát triển toàn diện nhân cách của trẻ mẫu giáo, kĩ năng hợp tác là một trong những kĩ năng quan trọng cần được phát triển cho trẻ 5-6 tuổi, đặc biệt trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi ở trường mầm non. Bài viết đề cập đến các nội dung: Kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi; Hoạt động vui chơi với sự phát triển kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non; Một số trò chơi phát triển kĩ năng hợp tác của trẻ 5–6 tuổi; Thực trạng việc phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Từ khóa: biện pháp; hợp tác; phát triển kĩ năng hợp tác; trẻ 5-6 tuổi; hoạt động vui chơi.

Abstract:

In the comprehensive development of preschool children’s personality, the cooperative skill is one of the important ones that needs to be developed for 5-6 year-old children, especially through the organization of fun activities at preschools. The article presents the following issues: 5-6 year-old children’s cooperative skill, fun activities with cooperative skill development for 5-6 year-old children at preschools,some games to promote 5-6 year-old children’s cooperative skill, the status quo of developing the cooperative skill for 5-6 year-old children through fun activities at preschools in Da Nang city; also, the article suggests some measures to develop the cooperative skill for 5-6 year-old children through fun activities at preschools in Da Nang city at present.

Keywords: measures; cooperation; cooperative skill development; 5-6 year-old children; fun activities.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng