XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG HÓA MÁY ĐƠN SẮC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH DELPHI

Constructing a software program to automate the monochrometer using Delphi programming language
Tác giả: TS. Ngo Khoa Quang,

Tóm tắt:

Chúng tôi đã thiết kế thành công chương trình phần mềm điều khiển và đọc dữ liệu từ máy đơn sắc vào máy tính. Tín hiệu ánh sáng tán sắc từ cách tử được thu và chuyển thành tín hiệu điện bởi phototransistor. Máy Keithley Multimeter 2000 thực hiện quá trình chuyển đổi tín hiệu tương tự từ phototransistor thành tín hiệu số và gửi đến máy tính thông qua giao thức RS-232. Toàn bộ quá trình điều khiển, đọc và lưu trữ dữ liệu được thực hiện tự động trên máy tính thông qua chương trình phần mềm viết trên nền ngôn ngữ lập trình Delphi. Kết quả khảo sát phổ ánh sáng phát ra từ một số đèn LED thương phẩm khi sử dụng máy đơn sắc đã được tự động hóa cho thấy, chương trình phần mềm đã xây dựng có thể được phát triển để ứng dụng trong các hệ đo quang học chuyên dụng có sử dụng bộ phận tán sắc ánh sáng.

Từ khóa: máy đơn sắc; ngôn ngữ lập trình Delphi; tự động hóa; kỹ thuật lập trình; giao thức ghép nối.

Abstract:

We have designed a software program to control and transfer data from a monochrometer into a computer. Light dispersion signals from grating were recorded and converted into electric signals by means of a phototransistor. The Keithley Multimeter 2000 then converted analog signals from the phototransistor into digital ones, which were sent to the computer via the RS-232 interface. The whole process of controlling, acquiring and storing data could be automatically conducted by the software program developed on the background of the programming language Delphi. The results of the survey on the spectra emitted from some commmercial LEDs with the use of the automated monochrometer show that the developed software program can be applied in specialized optical measurement systems using light dispersion equipment.

Keywords: monochrometer; Delphi language; automation; programming technique; communication interface.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: TS. Ngo Khoa Quang
24(03).20173930-09-17