NHIỆM VỤ CHO TRẺ LÀM QUEN CHỮ CÁI Ở TRƯỜNG MẦM NON TỪ GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC

Familiarizing preschool children with the Vietnamese alphabet from the perspective of linguistics

Tóm tắt:

Chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non nhằm trang bị các tiền đề cơ bản giúp trẻ có thể sẵn sàng với việc học ở tiểu học. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện nhiệm vụ nói trên, trong đó có nội dung chuẩn bị cho việc học đọc, học viết của trẻ ở các nhà trường mầm non còn chứa đựng khá nhiều điểm bất cập. Trong bài viết này, từ góc nhìn ngôn ngữ học kết hợp quan điểm liên thông với chương trình Tiếng Việt lớp 1, chúng tôi tiến hành phân tích những phương diện bất hợp lí của hoạt động cho trẻ làm quen chữ cái trong giáo dục mầm non, qua đó đưa ra một số đề xuất giúp cho hoạt động này được thực hiện một cách khoa học, đúng hướng, có thể đáp ứng các đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn giáo dục.

Từ khóa: giáo dục mầm non; học đọc; học viết; làm quen chữ cái; ngôn ngữ học; tiền đọc viết.

Abstract:

Preparing children for school is one of the key duties of early childhood education that provides fundamental premises to help children get ready for learning at primary school. However, in reality, there still remain many shortcomings in the implementation of the above-mentioned duty, which includes preparation for learning to read and to write.In this paper, from the perspective of linguistics combined with the view of interconnection with the first grade Vietnamese subject curriculum, we analyse the inappropriate aspectsin the activity of familiarizing children with the Vietnamese alphabet in early childhood education, thereby proposing some suggestions to make this activity operate scientifically and effectively in order to meet the urgent demands of the educational reality.

Keywords: early childhood education; learrning to read; learrning to write; familiarizing children with the Vietnamese alphabet; linguistics; emergent literacy.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng