THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)

Applying information technology in teaching math at high school: status quo and solutions (based on a reality survey in Danang)
Tác giả: ThS. Trần Văn Hưng,

Tóm tắt:

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là một xu thế tất yếu trong thời đại phát triển CNTT- truyền thông, tạo ra những lợi ích trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, việc áp dụng CNTT trong các trường phổ thông đến đâu thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Bài viết này nêu lên thực trạng việc sử dụng CNTT của 226 giáo viên Toán trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ đó đề xuất một số biện pháp ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán.

Từ khóa: thực trạng; CNTT; dạy học toán; phương pháp giảng dạy.

Abstract:

Applying information technology (IT) in the innovation of teaching and learning methods (TLMs) is an inevitable trend in the era of IT and communications development, creating benefits in teaching quality enhancement. However, to what extent ICT is applied in schools depends on various factors. This article presents the status quo of IT used by 226 Mathematics teachers in high schools (HSs) in the area of Danang city, thereby proposing a number of measures for IT application, contributing to the improvement of efficiency in teaching and learning mathematics.

Keywords: status quo; information technology; mathematics teaching; teaching methods.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20197330-09-19
28(03) - 201310615-10-13