NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA PEROVSKITE REMnO-3 (RE=La,Nd,Pr)

Researching structure and magnetic properties of perovskite REMnO3 (RE=La,Nd,Pr)

Tóm tắt:

Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo hệ mẫu perovskite manganit REMnO3 với các ion đất hiếm lần lượt là La; Nd và Pr bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Các tính chất cấu trúc và tính chất từ của hệ mẫu đã được khảo sát. Cấu trúc tinh thể của mẫu LaMnO3 là cubic, trong khi đó, cấu trúc tinh thể của NdMnO3 và PrMnO3 là orthorhombic. Chúng tôi tiến hành khảo sát sự phụ thuộc của từ độ vào nhiệt độ và từ trường. Ngoài ra, bài báo còn tính toán nhiệt độ Curie, nhiệt độ Weiss và hằng số Curie của các mẫu. Chúng tôi đã phát hiện ra sự chuyển pha khác tại 15.3K và 42.5K đối với mẫu NdMnO3. So sánh các tính chất từ của các mẫu với nhau. Từ đó, chúng tôi thảo luận về ảnh hưởng của ion đất hiếm lên các tính chất của hệ mẫu.

Từ khóa: tính chất từ; perovskite; manganite; pha tạp đất hiếm.

Abstract:

This paper presents our study on the production of a sample system of perovskite manganites REMnO3 with rare earth ions RE=La,Nd,Pr respectively by means of a solid-state reaction technology. The structure and magnetic properties have been investigated. The crystal structure of LaMnO3 is cubic, whereas the crystal structures of NdMnO¬3 and PrMnO3 are orthorhombic. We have investigated the dependence of the magnetic temperature on the samples’ temperature and the magnetic field. In addition, we have calculated the Curie and Weiss temperature as well as Curie constants of the samples. We have discovered other transition at 15.3 K and 42.5 K for the NdMnO3 sample. We have compared the magnetic properties of the samples, thereby discussing the impact of rare earth ions on the properties of the sample systems.

Keywords: magnetic properties; perovskite; manganite; RE doped.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng