GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN BÁO CHÍ

Semantic - pragmatic value of noun phrases denoting time in journalistic texts
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai,

Tóm tắt:

Trong ngôn ngữ, thời gian là một phạm trù có những đặc tính hoàn toàn khác với thời gian tồn tại trong hiện thực cuộc sống. Thời gian có thể là một phạm trù khách quan hoặc chủ quan với người nói, được định lượng và định vị khác nhau trong những phong cách ngôn ngữ khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành thống kê, phân loại những vai nghĩa của danh ngữ chỉ thời gian và chức năng của danh ngữ chỉ thời gian trong cấu trúc câu của văn bản báo chí. Từ đó, đưa ra những nhận xét về giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí nói riêng và trong văn bản tiếng Việt nói chung.

Từ khóa: danh từ; danh ngữ chỉ thời gian; ngữ danh từ; văn bản báo chí; vai nghĩa.

Abstract:

In language, time is a category characterized by features completely different from time that exists in real life. Time can be subjective or objective to speakers and can be quantified or positioned differently in various language styles. This article shows our statistical survey and classification of semantic roles of noun phrases denoting time and their functions in the sentence structures of journalistic texts, thereby putting forward remarks on semantic and pragmatic values of noun phrases denoting time in journalistic texts in particular and Vietnamese texts in general.

Keywords: noun; noun phrase; noun phrases denoting time; journalistic texts; semantic role.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
25(04).20171430-12-17
2
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
17B(04) - 20158330-12-15
3
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
16(03) - 20154725-09-15