Acoustomagnetoelectric effect in a quantum well

HIỆU ỨNG ÂM ĐIỆN TỪ TRONG HỐ LƯỢNG TỬ

Tóm tắt:

Hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử được khảo sát với sóng âm có bước sóng l=2π/q nhỏ hơn quãng đường tự do trung bình ℓ của điện tử và trong miền siêu âm qℓ>>1 (ở đây q là số sóng âm). Biểu thức giải tích của dòng âm điện từ jAME được tính toán bằng cách sử dụng phương trình động Boltzmann cho điện tử tương tác với sóng âm trong trường hợp thời gian phục hồi xung lượng t xấp xỉ là hằng số và khí điện tử không suy biến. Sự phụ thuộc phi tuyến của jAME lên nhiệt độ T của hệ, số sóng âm q và độ rộng của hố lượng tử đã đạt được. Kết quả chỉ ra rằng sự tồn tại của các đỉnh jAME là do sự dịch chuyển giữa các mini vùng n®n’ trong hố lượng tử. Tính toán số được thực hiện và kết quả này được phân tích cho hố lượng tử AlAs/GaAs/AlAs. Tất cả các kết quả này được so sánh với bán dẫn khối và siêu mạng để chỉ ra sự khác biệt.

Abstract:

The acoustomagnetoelectric effect in a quantum well is investigated for an acoustic wave whose wavelength l=2π/q is smaller than the mean free path ℓ of the electrons and hypersound in the region qℓ>>1(where q is the acoustic wave number). The analytical expression for the acoustomagnetoelectric current jAME is calculated by using the Boltzmann kinetic equation for the interaction between electrons and acoustic wave in the case of relaxation time of momentum t is constant approximation and the non degenerate electron gas. The dependence of the nonlinear jAME on the temperature T of the system, the acoustic wave number q and the width L of a quantum well are obtained. The result indicates that the existence of jAME in a quantum well due to the transition between minibands n®n’ in a quantum well. Numerical calculation has been done and the results are analysed for the AlAs/GaAs/AlAs quantum well. All the results are compared with the bulk semiconductors and the superlattice to show the difference

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).2018830-12-18
226(05).20171030-12-17
318(01).2016130-03-16