Assessment of the cadmium (cd) content accumulated in sediments and some species of bivalvia in vung thung, Da Nang city

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CADMIUM (Cd) TÍCH Luỹ TRONG TRẦM TÍCH VÀ MỘT SỐ LOÀI HAI MẢNH VỎ TẠI VŨNG THÙNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong môi trường nước là vấn đề được quan tâm nghiên cứu hiện nay vì tính độc hại của nó đối với con người và hệ sinh thái. Ô nhiễm kim loại nặng có khả năng tích tụ cao và rất khó loại bỏ, khi xâm nhập vào cơ thể với hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn sẽ là nguồn gốc của nhiều loại bệnh hiểm nghèo và đe dọa tính mạng của con người.Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả về sự tích lũy KLN Cd của loài Hàu (Crassostrea gegas Thunberg) và loài Vẹm xanh (Perna viridis Linnaeus) tại Vũng Thùng, thành phố Đà Nẵng từ tháng 02 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được sự tích lũy Cd trong trầm tích từ 0,54 –1,54 µg/g, tích lũy Cd ở loài Hàu dao động từ 0,57 – 0,95 µg/g và ở loài vẹm xanh 0,34 – 0,35 µg/g (trọng lượng tươi).

Từ khóa: Chỉ thị sinh học, Kim loại nặng, Hàu, Vẹm xanh, tích lũy

Abstract:

Pollution of heavy metals in the aquatic environment is an issue currently paid more attention to because of its toxicity to humans and ecosystems. Heavy metal pollution is able to be highly accumulated and difficult to remove, and when entering the body with excessive amount, it will be the source of many serious and human life-threatening diseases. This study presents the results on the accumulation of the heavy metal Cd of oysters (Crassostrea gegas Thunberg) and species of green Mussel (Perna viridis Linnaeus) in Vung Thung, Danang city from January 2011 to November 2011. Results of the study have evaluated the accumulation of Cd in sediments from 0.54 to 1.54 µg/g, Cd accumulation in Oysters fluctuating from 0.57 to 0.95 µg/g and in species of mussels green from 0.34 to 0.35 µg/g (wet).

Keywords: Bioindicator, Heavy metals, Oysters, Mussel, accumulation

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).2017630-09-17
28(03) - 2013815-10-13
35(04) - 20122015-12-12
44(03)- 20122215-09-12
54(03)- 20124415-09-12
63(02) - 20123815-08-12
72(01) - 2012615-03-12
81(1) - 20112915-11-11