BIẾN DỊ HÌNH THÁI NGOÀI CỦA LOÀI GIUN ĐẤT PHERETIMA ROBUSTA (PERRIER, 1872)

The morphological variation of the species of earthworm pheretima robusta (perrier, 1872)

Tóm tắt:

Trên cơ sở phân tích mẫu giun đất của các tỉnh ở Việt Nam hiện đang lưu trữ tại Trung tâm nghiên cứu động vật đất trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, chúng tôi đã xác định được mức độ biến đổi về một số đặc điểm cấu tạo ngoài ở loài giun đất Pheretima robusta, từ đó đã phân thành 4 dạng hình thái. Kết quả nghiên cứu giúp hình dung các chiều hướng và mức độ biến đổi các đặc điểm hình thái nhằm đưa vào phục vụ cho quá trình chủng loại giun đất được chính xác.

Từ khóa: định loại; giun đất; hình thái ngoài giun đất; nhiễm sắc thể; cấu tạo.

Abstract:

Based on the analysis of the earthworm samples in provinces in Vietnam which are currently stored at the center for researching land animals, Hanoi University of Education I, the level of variation in external structure of the species of earthworm Pheretima robusta has been identified. Accordingly, it is determined that there are 4 types of morphology. The research result helps visualize the trend and level of variation in morphological characteristics, which aims to serve the process of classifying earthworms correctly.

Keywords: classification; earthworm; earthworms’ morphology ;chromosome; structure.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 2013815-10-13
24(03)- 20122215-09-12
34(03)- 2012115-09-12
42(01) - 2012615-03-12
51(1) - 2011815-11-11