CON NGƯỜI THA HÓA – HIỆN THỰC ĐÁNG BÁO ĐỘNG TRONG SÁNG TÁC CỦA ĐOÀN LÊ

Human alienation – an alarming reality in Doan Le’s works

Tóm tắt:

Bằng trái tim nghệ sĩ nhạy cảm trước những đổi thay của cuộc sống, sáng tác của Đoàn Lê phản ánh khá chân thực con người với những dục vọng nhỏ nhen, đố kị và sẵn sàng giẫm đạp, hãm hại lẫn nhau. Bởi vậy, không khó để người đọc nhận ra sự hiện hữu của những con người tha hóa trong văn xuôi Đoàn Lê. Qua những tác phẩm của mình, nhà văn đã mổ xẻ, phanh phui sự băng hoại về đạo đức đang hoành hành trong xã hội từ đó đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh con người nhìn nhận lại chính mình trước khi quá muộn.

Từ khóa: Đoàn Lê; con người tha hóa; hiện thực; lĩnh vực văn học.

Abstract:

With the sensitivity of an artist to the change of life, Doan Le's composition truly reflects the malicious human beings full of petty desires, envy and able to trample and harm each other. Therefore, it is not difficult for readers to recognize the existence of human alienation in Doan Le's prose. Through her works, the writer shows the moral obsolescence in the society which has awakened those who want to look at themselves before it’s too late.

Keywords: Đoan Le; human alienation; reality; field of literature.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng