ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG TỈNH QuảNG TRỊ

Assessing the status of the community’s environmental awareness in Quang Tri province

Tóm tắt:

Mục đích của bài báo nhằm trình bày những kết quả về mức độ nhận thức môi trường ở cộng đồng tỉnh Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hiểu biết và mức độ nhận thức môi trường của cộng đồng tỉnh Quảng Trị ở mức khá tốt. Nghiên cứu còn cho biết kết quả ước lượng các giá trị trung bình mẫu khảo sát (với độ tin cậy 95%) lớn hơn mức 4 của thang Likert 5 điểm. Bên cạnh đó, quá trình phân tích ANOVA (α = 5%) còn được nghiên cứu sử dụng để đánh giá, tìm kiếm sự khác biệt về mức độ nhận thức môi trường ở nhóm đối tượng khác nhau về giới tính và địa phương cư trú.

Từ khóa: nhận thức; hiểu biết; môi trường; cộng đồng; Quảng Trị.

Abstract:

This paper aims to present the level of the community’s environmental awareness in Quang Tri province. The studying results show that the levels of the cọmmunity’s environmental awareness and understanding in Quang Tri province are relatively good. The estimated results of the average values with the reliability of 95% are greater than 4 in 5-level Likert scale. Furthermore, ANOVA process (at α = 5%) is used to assess and find the differences in environmental awareness levels between public groups based on gender and location.

Keywords: awareness; understanding; environment; community; Quang Tri.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng