GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Class teachers with the task of educating students on political ideology currently

Tóm tắt:

Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên là hoạt động có tính chất thường xuyên, lâu dài, được thực hiện từ khi sinh viên mới bước chân vào trường đến khi các em tốt nghiệp. Để quá trình giáo dục đó hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của toàn thể các lực lượng trong nhà trường, trong đó có giảng viên chủ nhiệm. Với tư cách là cầu nối giữa Nhà trường, Khoa, Phòng và các tổ chức trong nhà trường với sinh viên, giảng viên chủ nhiệm có sự tác động quyết định đến tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Bài viết này đề cập đến vai trò của người giảng viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho giảng viên, góp phần hoàn thiện công tác giáo dục – đào tạo của nhà trường trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

Từ khóa: giảng viên chủ nhiệm; giáo dục; giáo dục chính trị tư tưởng; chính trị tư tưởng; sinh viên.

Abstract:

Political and ideological education for students is a regular and long-term activity applied to all students from their entering university until graduation. The effectiveness of the education process requires comprehensive performance of all the staff, including class teachers. As a bridge among the university, faculty, department, other organizations and students, class teachers have a decisive impact on the political thought, attitude of students during the training process at university. This paper refers to the role of class teachers in educating students on political ideology and then proposes a number of measures to improve class teacher’s capacity, which contributes to completing the education and training in the current trend of integration and development.

Keywords: class teachers; education; political and ideological education; political thought; students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng