GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH QUA HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Educating students on patriotism through the system of revolutionary historical relics in Da Nang city

Tóm tắt:

Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, truyền thống ấy kết tinh sâu sắc ở các di tích lịch sử cách mạng. Thành phố Đà Nẵng hiện có 30 di tích lịch sử cách mạng. Mỗi di tích ghi dấu những sự kiện lịch sử riêng, nhưng tựu trung lại hệ thống di tích đều bao quát và phản ánh những nội dung cơ bản về truyền thống yêu nước Việt Nam. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Đà Nẵng có giá trị to lớn về nhiều mặt. Đây là những minh chứng sống động giúp chúng ta truyền dạy cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau những bài học đạo đức, học làm người, những bài học về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giúp các em nhận thức được giá trị của độc lập, tự do; biết trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước và đóng góp sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa: cách mạng; truyền thống yêu nước; giáo dục truyền thống yêu nước; di tích lịch sử cách mạng; thành phố Đà Nẵng;

Abstract:

Patriotism is a highly valuable tradition of the Vietnamese nation which is expressed through the revolutionary historical relics. There are about 30 revolutionary historical relics in Da Nang city. Each of them indicates a special historical event, but the whole system embraces and reflects the basic content of Vietnamese people’s patriotism. This is the lively evidence helping to teach the young generation lessons about morality, personality and the history of fighting in defence of the fatherland. Thereby, students can be aware of the value of independence, freedom, be proud of the patriotic tradition and contribute to the cause of building and protecting the country.

Keywords: revolution; patriotic tradition; educating the patriotic tradition; revolutionary historical relics; Da Nang city.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
125(04).20179430-12-17
23(02) - 20128715-08-12
31(1) - 20118915-11-11