HIỆN THỰC “TỰ DO” CỦA NGƯỜI MỸ DA ĐEN THỜI KỲ TÁI THIẾT (1863-1877)

The reality of “freedom” of the Black American in the period of reconstruction (1863-1877)
Tác giả: Nguyễn Thu Hà,

Tóm tắt:

Ngày 1 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Mỹ Lincoln công bố bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Với nhiều nhà nghiên cứu, dấu mốc ra đời bản truyên ngôn này đã kết thúc hoàn toàn chế độ nô lệ ở Mỹ. Thế nhưng, hiện thực sau khi được giải phóng năm 1863, người da đen ở Mỹ tiếp nhận cuộc sống tự do một cách khó khăn. Về kinh tế, họ không được sở hữu đất nông nghiệp, buộc phải ký kết những hợp đồng lao động bất bình đẳng. Về xã hội, họ luôn sống trong mối đe doạ bị đánh đập, giết hại bởi người da trắng. Về chính trị, quyền công dân của họ bị xem nhẹ...

Từ khóa: nô lệ da đen; giải phóng nô lệ; thời kỳ tái thiết; nội chiến Mỹ; tự do.

Abstract:

On January 1, 1863, President Lincoln announced the Emancipation proclamation. For researchers, it ended slavery in America. However, after 1863, it was very difficult for Black Americans to live a free life. In terms of economy, they did not own agricultural land and was forced to sign an unequal labour contract. In terms of society, they lived with the threat of being beaten and murdered by the White Americans. Politically, their civil rights were overlooked.

Keywords: black slaves; the emancipation of slaves; the period of reconstruction; American Civil War; freedom.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng