HIỆN THỰC LỊCH SỬ TỪ NHỮNG “TRÍCH DẪN” LỊCH SỬ TRONG SÔNG CÔN MÙA LŨ CỦA NGUYỄN MỘNG GIÁC

The historical reality from the “quotations” in Song Con Mua Lu by Nguyen Mong Giac
Tác giả: ThS. Trần Vân Trang,

Tóm tắt:

Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về thời đại Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Dưới góc nhìn liên văn bản, hiện thực lịch sử trong tác phẩm đậm đặc các “tiền văn bản” sử liệu, địa lí. Nhà văn sử dụng ba cách xử lí để chuyển hóa một thời kì loạn li (1765 - 1792) của lịch sử Việt Nam trong dung lượng gần 2000 trang của cuốn tiểu thuyết, bao gồm “trích dẫn” y bản, biên niên ngắn gọn và lồng ghép có chọn lọc. Từ đó, hiện thực lịch sử trong Sông Côn mùa lũ ít bị biến dạng so với chính sử nhưng cũng không còn là những cuốn sử kí biên niên khô cứng. Nó vay mượn các ‘tiền văn bản” lịch sử - địa lí để thực hiện mục đích vừa bổ sung vừa luận giải của Nguyễn Mộng Giác.

Từ khóa: Nguyễn Mộng Giác; Sông Côn mùa lũ; lịch sử; liên văn bản.

Abstract:

Song Con Mua Lu by Nguyen Mong Giac is a historical novel about Tay Son - Nguyen Hue Dynasty. In the perspective of intertextuality, the historical reality displayed in this work is filled with “pre-text” history and geography. The author used three techniques to describe the chaotic period of 1765-1792 in the Vietnamese history within 2000 pages including the quotation, brief chronology and selective integration. Hence, historical reality in Song Con Mua Lu is a perfect balance between two extremes: the distorted history and the emotionless chronicles. It borrows “pre-text” history and geography to accomplish both of Nguyen Mong Giac's purposes: interpretation as well as complementation.

Keywords: Nguyen Mong Giac; Song Con Mua Lu; history; intertextuality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng