KĨ THUẬT “CẤY CHỮ” TRONG THƠ LÊ ĐẠT

Word implantation technique in Le Dat’s poetry

Tóm tắt:

Lê Đạt là một hiện tượng đặc biệt, độc đáo trong văn học Việt Nam nói chung và thơ Việt Nam nói riêng. Cuộc đời, số phận và hành trình sáng tạo của nhà thơ gắn liền với những biến động của lịch sử đất nước. Suốt 30 năm bền bỉ thể nghiệm trong im lặng, Lê Đạt đã có những tìm tòi mới mẻ về hình thức đáng ghi nhận qua bốn tập thơ Bóng chữ (1994), Ngó lời (1997), U75 từ tình (2007) và Đường chữ (2009). Một trong những cách tân về hình thức của Lê Đạt là tạo ra một “logic khác” trong hệ hình ngôn ngữ thơ. Trong đó, kĩ thuật “cấy chữ” thể hiện bước đột phá táo bạo của “phu chữ” để tạo ra những con chữ tinh khôi, trinh nguyên, những con chữ “nảy mầm” (Andre Breton).

Từ khóa: thơ Lê Đạt; cách tân; kĩ thuật cấy chữ; những kí hiệu không đáy.

Abstract:

Le Dat is an outstanding and original phenomenon in Vietnamese literature in general, and in Vietnamese poetry in particular. His lifetime and creativity journey were tied to the ups and downs of the country’s history. After working hard in silence for over 30 years, Le Dat has carried out the remarkable exploration of the poem forms through four poem volumes Bong chu (1994), Ngo loi (1997), U75 tu tinh (2007) and Duong chu (2009). One of the innovations in the form of Le Dat’s poem is to create an “another logic” in poetic language paradigm. In particular, word implantation technique presents a breakthrough in creating pristine, virgin and “germinated” words.

Keywords: Le Dat’s poetry; the innovations; word implantation technique; bottomless symbols.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng