MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BỘ MÔN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGỮ VĂN Ở VIỆT NAM

Some orientations in setting the university training program of English for philology in Vietnam

Tóm tắt:

Để xây dựng một chương trình đào tạo bộ môn Anh văn chuyên ngành Ngữ văn đạt chuẩn về kiến thức và phù hợp với đối tượng, cần dựa trên các phương diện như: nhiệm vụ truyền tải kiến thức, bản chất, đặc trưng của môn học, khu biệt môn học với các môn học ngoại ngữ và chuyên ngành, phương pháp giảng dạy và học tập. Anh văn chuyên ngành Ngữ văn là một bộ môn độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với các môn học nền tảng, cơ sở khác. Do đó, khi xây dựng chương trình, cần xác định: mảng kiến thức nào làm phương tiện cho người học, mảng kiến thức nào làm nền tảng cho tư duy, suy luận và mảng kiến thức nào sẽ là đối tượng hướng đến.

Từ khóa: định hướng; xây dựng chương trình; Anh văn chuyên ngành Ngữ văn.

Abstract:

Setting the training program of English for philology achieving right standards of knowledge and being suitable for students must be based on aspects such as the transmission of knowledge within a precise distinction of the subject: its own nature and its specific features, not to be confused with the subjects of foreign language, teaching or learning methodology. English for Philology is a subject of its own. However, it is in tight relationship with other basic subjects. Therefore, this paper defines: which parts of knowledge are necessary tools for the students, which parts provide them with thinking and reasoning basis, and which parts are their targets.

Keywords: orientation; setting the program; English for Philology.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195930-12-19
231(05).20184230-12-18
326(05).20175330-12-17
423(02).20177530-06-17
522(01).20176131-03-17