NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG PHẦN MỀM MATHEMATICA

The solution of the heat transfer problem in Mathematica software
Tác giả: TS. Lê Hải Trung,

Tóm tắt:

Nội dung bài báo thực hiện việc xây dựng các câu lệnh trong phần mềm Mathematica để tính toán đối với thế vị nhiệt bề mặt và thế vị nhiệt thể tích trong công thức Poison (xem [1], [2], [4], [5]) để từ đó thu được nghiệm của bài toán ban đầu, sau đó bằng lệnh Plot3D ta sẽ nhận được đồ thị tương ứng của các nghiệm thu được.

Từ khóa: phương trình truyền nhiệt; thế vị nhiệt bề mặt; thế vị nhiệt thể tích; công thức Poison; hàm thực hiện.

Abstract:

This article builds commands in Mathematica software to calculate surface potential and volume potential of Poison formula ([1], [2], [4], [5]), obtained from the solution of the heat equation with boundary conditions, and then the Plot3D command will receive the corresponding graph of the solutions gained.

Keywords: the heat equation; Poison formula; surface potential; volume potential; test function.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20183430-12-18
223(02).20171230-06-17
317B(04) - 20152530-12-15