NGHIÊN CỨU “NĂNG LỰC BẢN ĐỒ” VÀ “NHẬN THỨC KHÔNG GIAN” CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN TỈNH QuảNG NAM

A study on “Map literacy” and “Spatial literacy” of rural people in Quang Nam province

Tóm tắt:

Bài báo trình bày nghiên cứu về nhận thức và kỹ năng đối với “Năng lực bản đồ” và “Nhận thức không gian” của cộng đồng người dân nông thôn ở tỉnh Quảng Nam dựa trên việc điều tra bằng bảng hỏi. Khảo sát bằng cách sử dụng bản đồ ký ức (Mental Map) đã được áp dụng cho 71 người dân nông thôn. Từ đó, chúng tôi đánh giá được nhận thức và kỹ năng về “Năng lực bản đồ” và “Nhận thức không gian” của người dân nông thôn trong việc ứng dụng GIS cộng đồng và chia sẻ thông tin.

Từ khóa: năng lực bản đồ; nhận thức không gian; bản đồ ký ức; vùng nông thôn; xã Sơn Viên.

Abstract:

This paper presents the study of cognition and skills at “Map Literacy” and “Spatial Literacy” of rural people in Quang Nam province based on the investigation questionnaire. The survey method by using “Mental map” has been applied to 71 rural people. From these results, the cognition and skills at “Map Literacy” and “Spatial Literacy” of rural people in using community GIS and sharing information have been clarified.

Keywords: map literacy; spatial literacy; mental map; rural area; Son Vien commune.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
214(01) - 20155031-03-15
313(04) - 201410220-12-14
411(02) - 20141520-06-14
58(03) - 20136115-10-13
67(02) - 20135515-06-13
71(1) - 20112215-11-11