NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NỘI SUY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠO ẢNH SIÊU ÂM CẮT LỚP

A study on interpolation technique in improving the quatily of ultrasound tomographic image reconstruction

Tóm tắt:

Chụp ảnh siêu âm hiện nay được ứng dụng rộng rãi cho các ứng dụng trong y tế.Tuy nhiên, phương pháp hiện tại trong các máy siêu âm là sử dụng các tín hiệu phản hồi có nhược điểm là khó có thể tái tạo được các cấu trúc có kích thước nhỏ hơn bước sóng. Chụp ảnh siêu âm cắt lớp sử dụng kĩ thuật tán xạ ngược thì lại có thể thực hiện được điều này.Người ta có thể nhận biết các khối u lạ vì khi tín hiệu siêu âm truyền qua nó thì tốc độ truyền sẽ thay đổi. Hai phương pháp lặp Born (BIM) và lặp vi phân Born (DBIM) được ưa chuộng bởi chúng cho phép xây dựng mối liên hệ tuyến tính giữa tín hiệu siêu âm đo được với sự khác biệt tốc độ siêu âm khi truyền qua khối u. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp cải tiến DBIM bằng cách sử dụng kĩ thuật nội suy để vừa có thể đảm bảo hội tụ nhanh lại vừa giảm thiểu khối lượng tính toán nhằm nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp.

Từ khóa: chụp ảnh siêu âm; B-mode; chụp ảnh siêu âm cắt lớp; phương pháp lặp vi phân Born; nội suy.

Abstract:

Nowadays, ultrasound imaging is widely used for medical applications. However, the current method in the ultrasound scanner is based on a pulse echo method. This method is difficult to reconstruct the structures which are smaller than the incident wavelength. Ultrasound tomography using the inverse scattering technique could accomplish this matter. We can identify strange tumors because when the ultrasonic signal passes through the object, the transfer speed will change. Born iterative method (BIM) and Distorted Born iterative method (DBIM) are preferred because they could build a linear relationship between the measured ultrasonic signals with the ultrasonic speed difference. This paper proposes an improved solution to DBIM using interpolation technique to ensure both rapid convergence and minimum calculation in order to improve the quality of ultrasound tomography.

Keywords: ultrasound imaging; B-mode; ultrasound Tomography; interpolation; distorted Born Imaging Method.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng