PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QuảNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

Analysing the cause, the extent of damage due to the natural disasters in Huong Hoa district, Quang Tri province and proposing solutions for mitigating the damage

Tóm tắt:

Thiên tai nói chung và lũ quét, trượt lở đất nói riêng là những hiện tượng tự nhiên đã gây nhiều thiệt hại về con người, tài sản và các hoạt động sản xuất. Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là địa bàn miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại thiên tai như lũ, lũ quét, trượt lở đất… Kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra ở đây là khá lớn và nguy cơ xảy ra các loại thiên tai vẫn là một vấn đề bức thiết cần được giải quyết. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản lý có những biện pháp tích cực trong việc phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai gây ra, nâng cao nhận thức và ổn định cuộc sống cho người dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Từ khóa: thiên tai; lũ quét; trượt lở đất; mức độ thiệt hại; huyện Hướng Hóa.

Abstract:

The natural disasters in general, flash floods and landslide in particular are natural phenomena which have caused a lot of damage to people, property and production activities. Huong Hoa district is a mountainous area which is often influenced by many types of natural disasters such as flood, flash flood, and landslide. The result of the research and analysis shows that the extent of damage caused by natural disasters is quite large and the risk of natural disasters is an urgent problem needing to be solved. Thereby, it enables the administrators to propose effective approaches in preventing and mitigating natural hazards, enhances local awareness and stabilizes local residents’ life, which helps to improve the sustainable development of society and economy.

Keywords: natural disasters; flash flood; landslide; the extent of damage; Huong Hoa district.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng