PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QuảN LÝ VÀ GIÁO VIÊN KHMER VÙNG BẢY NÚI TỈNH AN GIANG

Developing the Khmer managing staff and teachers in mountainous areas in An Giang province
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Xuân,

Tóm tắt:

Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên Khmer đã và đang đóng góp hết sức mình vào sự nghiệp phát triển giáo dục các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và là nhân tố cơ bản quyết định sự nâng cao chất lượng giáo dục vùng Bảy Núi tỉnh An Giang nói riêng. Trên cơ sở lý luận, thực trạng và phân tích nguyên nhân, chúng tôi đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên Khmer tỉnh An Giang, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Chỉ có như vậy mới có thể khắc phục sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa vùng đồng bào dân tộc Khmer với vùng thuận lợi theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Từ khóa: phát triển; đội ngũ CBQL; giáo viên Khmer; vùng Bảy Núi; tỉnh An Giang.

Abstract:

The Khmer managing staff and teachers have made their great contribution to the educational development of the Mekong Delta in general and have been decisive factors for improving educational quality in mountainous areas in An Giang province in particular. On the basis of theory, reality and cause analysis, this paper proposes some solutions to develop the Khmer managing staff and teachers in An Giang, which aims to promote the quality of high school education. Then, the difference in quality between education in the Khmer ethnic community and that in the advantaged area will gradually be eliminated based on the Party and State’s policy.

Keywords: development; managing staff; Khmer teachers; mountainous areas; An Giang province.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng