SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Using geography materials in teaching history in high school

Tóm tắt:

Bộ môn Lịch sử với những đặc trưng riêng của mình đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Thông qua học tập lịch sử học sinh được trang bị kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử của dân tộc và nhân loại, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện năng lực tư duy, thực hành; thực hiện hoàn chỉnh các nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng và phát triển. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử, việc sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo bên ngoài sách giáo khoa là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi một giáo viên. Tài liệu địa lý với những ưu thế riêng của mình có thể giúp giáo viên giải thích làm rõ nội dung kiến thức lịch sử, tái hiện bức tranh lịch sử một cách có hệ thống, sinh động, phát triển được trí tưởng tượng, tư duy độc lập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử ở trường Trung học phổ thông (THPT).

Từ khóa: tài liệu; biểu tượng; tư duy; bài học lịch sử.

Abstract:

History with its own characteristics plays a crucial role in the general education system. Thanks to studying history, students are provided with the basic and systematic knowledge of the history of their own country as well as the history of the world. Studying history also helps students to apprehend their love for the fatherland acutely, to be proud of the achievements of their ancestor, loyal to the idea of national independence and socialism, to better their thinking capacity and carry out educational tasks completely. To contribute to improving the quality of teaching history, besides the textbook, the use of other reference materials is required for each teacher. The geography material with its own advantages enables teachers to explain historical knowledge, recall the historical process or event systematically and develops students’ imagination and independent thinking. Therefore, using geography materials contributes to enhancing the quality of learning and teaching history in high school.

Keywords: material; symbols; thinking; history lesson.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng