SỰ GẮN KẾT GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI TRONG CON NGƯỜI QuảN CƠ TRẦN VĂN THÀNH

The cohesion between life and religion in Tran Van Thanh’s dignity

Tóm tắt:

Dưới góc nhìn lịch sử - văn hóa, bài viết đi sâu khám phá nét độc đáo trong con người Quản cơ Trần Văn Thành: từ một thủ lĩnh giáo phái trở thành một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nổi danh đất An Giang nửa sau thế kỷ XIX. Ông đứng đầu giáo phái, tuyên truyền tư tưởng Tứ đại trọng Ân (trong đó có Ân đất nước) và rồi lại vận động nhân dân hiện thực hóa tư tưởng ấy bằng cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa do chính ông lãnh đạo. Sự quyện nhập giữa Đạo và Đời ấy đã thực sự làm nên phẩm cách riêng có của Quản cơ Trần Văn Thành và cũng là đặc trưng nổi bật làm nên sắc diện riêng của cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa này.

Từ khóa: Trần Văn Thành; An Giang; Bảy Thưa; thế kỷ XIX; khởi nghĩa.

Abstract:

Under the cultural - historical perspective, this article will explore deeply the uniqueness of Tran Van Thanh: from a cult leader to an uprising leader of An Giang land in the second half of the 19th century. He led this cult, propagandized the four important things to be grateful and encouraged the people to realize the above idea by the Bay Thua revolt led by himself. This cohesion between life and religion really made the uniqueness of Tran Van Thanh and the distinctive features of his revolt.

Keywords: Tran Van Thanh; An Giang; Bay Thua; century XIX; revolt.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng