THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở VÙNG ĐỆM KHU BTTN KẺ GỖ - HÀ TĨNH

The current situation and some solutions to develop non - timber forest products (NTFPS) resources in the buffer zone in Ke Go Nature Reserve, Ha Tinh province
Tác giả: Trần Hậu Thìn,

Tóm tắt:

Làm sao để người dân miền núi sống được với rừng một cách bền vững? Ngày nay, một trong những giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề này là phát triển thực vật cho lâm sản ngoài gỗ (LSNG) – đây là nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú về thành phần loài và giá trị sử dụng; nếu được sử dụng hợp lý sẽ góp phần đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái rừng đồng thời cũng đem lại những giá trị kinh tế lớn cho người dân. Trong bài này, tại điểm nghiên cứu, đã xác định được 82 loài thực vật cho LSNG thuộc 3 ngành, 35 họ, 58 chi và được phân thành 4 nhóm sử dụng khác nhau. Trên cơ sở đó, đã đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thực vật cho LSNG.

Từ khóa: cây dược liệu; lâm sản ngoài gỗ; thực vật phi gỗ; phát triển bền vững.

Abstract:

How do the mountainous people live in harmony with the forest? Today, developing plants for non-timber forest products (NTFPs) is one of the possible solutions to this problem, which is a diverse resource of species having great value. The sustainability of ecosystem and economic value will be ensured if people use them reasonably. In this paper, 82 plants for non-timber forest products of 3 phylum, 35 groups, 58 genus have been identified and classified into 4 groups which are different in use. This paper proposes some solutions for managing and using the plant resources for non-timber forest products sustainably.

Keywords: medical plants; non-timber forest products; non-timber plant; sustainable development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng