TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY THỰC HÀNH VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Organizing cognitive activities for students in physics practice lessons in high school

Tóm tắt:

Thí nghiệm thực hành vật lí ở trường phổ thông là một bộ phận quan trọng trong học tập vật lí. Thông qua việc thực hành thí nghiệm, học sinh được rèn luyện các kĩ năng thực hiện các thao tác tư duy, thói quen làm việc khoa học. Đồng thời giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng vật lí, phát huy được tính tích cực hoạt động của học sinh trong quá trình học tập. Bài viết tập trung phân tích phương pháp tổ chức giờ dạy học thực hành cho học sinh, qua đó đề xuất tiến trình tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giờ học thực hành vật lí ở trường phổ thông.

Từ khóa: thí nghiệm thực hành; hoạt động nhận thức; vật lí.

Abstract:

Practicing physics experiments in high school is an important part of learning physics. Through practical experiments, students are trained to perform skills in thinking, working scientifically. At the same time, it enables students to understand the physical phenomenon more deeply and promotes their active learning. The paper analyses methods of organizing practice lessons, thereby proposes the process of organizing cognitive activities for students in physics practice lessons in high school.

Keywords: Practicing experiments; cognitive activities; physics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).20181730-09-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).201810030-03-18
426(05).201710130-12-17
525(04).20178530-12-17
621(04).20169930-12-16
711(02) - 20149420-06-14
810(01) - 20147815-04-14
98(03) - 201311315-10-13
107(02) - 201310115-06-13
115(04) - 201212215-12-12
124(03)- 201212115-09-12
134(03)- 201211415-09-12
142(01) - 201212315-03-12
151(1) - 201112615-11-11