VAI TRÒ CỦA KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CÙ LAO CHÀM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

The important role of the Cham Islands Biosphere Reserve in the development of marine economy

Tóm tắt:

Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có hệ sinh thái rừng và biển đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó Cù Lao Chàm còn có nhiều di tích lịch sử quan trọng, nơi từng là tuyến đường biển của các thương thuyền quốc tế trong hành trình “con đường tơ lụa” trên Biển Đông. Kể từ khi được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thì cụm đảo Cù Lao Chàm càng có điều kiện để phát triển kinh tế biển tổng hợp, nổi bật là ngành du lịch. Tuy nhiên Cù lao Chàm cũng còn gặp nhiều khó khăn, về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông và nguồn lao động có chất lượng. Bài báo đưa ra một số định hướng chính và đề xuất giải pháp nhằm khai thác tài nguyên, bảo tồn và phát triển bền vững Cù lao Chàm.

Từ khóa: Cù Lao Chàm; Biển Đông; khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Abstract:

The Cham Marine Park, a world Biosphere Reserve has rich and diverse forest and marine ecosystems. Besides, Cham Islands also has many important historical sites as it used to be an international sea route for commercial ships in the voyage of the "silk road" on the East Sea. Since Cham Islands was recognized as the world Biosphere Reserve, it has had more advantages to develop the integrated marine economy, especially the tourist sector. However, Cham Islands still has difficulties in terms of facilities and infrastructure, particularly transportation and qualified labor force. The paper presents some main orientations and solutions to natural resource exploitation, conservation and sustainable development.

Keywords: Cham Islands; East Sea; World Biosphere Reserve.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
214(01) - 20155031-03-15
313(04) - 201410220-12-14
411(02) - 20143020-06-14
58(03) - 20136115-10-13
67(02) - 20135515-06-13
71(1) - 20112215-11-11