VẤN ĐỀ “XUẤT KHẨU TẠI CHỖ THÔNG QUA DU LỊCH” TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

“In- place export through tourism” in Da Nang city

Tóm tắt:

Du lịch được coi là một trong những ngành kinh tế lớn nhất thế giới và tăng trưởng nhanh nhất. Trong những năm gần đây, du lịch ngày càng phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia. Du lịch nói chung và hoạt động du lịch quốc tế thu ngoại tệ nói riêng đạt hiệu quả kinh tế cao, được gọi là ngành xuất khẩu tại chỗ hay xuất khẩu vô hình, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn. Ngành du lịch Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, khẳng định vai trò đối với nền kinh tế địa phương. Nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, tăng nguồn thu ngoại tệ, đạt mục đích nhiều mặt, cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch.

Từ khóa: du lịch; du lịch quốc tế; xuất khẩu tại chỗ; ngoại tệ; Đà Nẵng.

Abstract:

Tourism is regarded as one of the largest and fastest growing sectors in the world. In recent years, tourism has been increasingly growing and becoming a key economic sector in many countries. Tourism in general and international tourism activities collecting a big sum of foreign currency earnings in particular has had high economic efficiency, known as in- place export or invisible export, bringing a major source of foreign exchange earnings. Danang tourism industry has made significant achievements, confirming the role of the local economy. To promote tourism development, increase foreign exchange earnings and achieve many goals, it is necessary to enhance in- place export activities through tourism.

Keywords: Tourism; international tourism; in- place export; foreign currency; Da Nang.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng