VẤN ĐỀ VĂN BẢN NGỰ CHẾ THI TỨ TẬP CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT

Text issues in the fourth part of Ngu Che poetry by King Minh Menh in Da Lat

Tóm tắt:

Bộ Ngự chế thi tứ tập của vua Minh Mệnh tại Đà Lạt là tập thơ thứ tư, đây là bản in trực tiếp từ ván in đang bảo quản tại kho lưu trữ Đà Lạt. Tuy nhiên, khi nghiên cứu văn bản này, chúng tôi nhận thấy tình trạng văn bản lộn xộn, văn bản thơ vua Thiệu Trị để lẫn lộn sang thơ vua Minh Mệnh. Do đó, để đảm bảo tính chính xác của văn bản, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu đối chiếu để xác lập một văn bản thơ ngự chế của vua Minh Mệnh được hoàn chỉnh về văn bản và nội dung.

Từ khóa: thơ Minh Mệnh; văn bản học; Ngự chế thi tứ tập.

Abstract:

The fourth part of Ngu Che Poetry of King Minh Menh in Da Lat is the fourth collection printed directly by the printing board and preserved in the Da Lat archive. However, when this text was studied, it was found confusing and mixed with the poetry by King Thieu Tri. Therefore, in order to ensure the accuracy of the text, this paper aims to identify a complete poetry text by King Minh Menh in terms of text and content.

Keywords: Minh menh poetry; text; the fourth part of Ngu che poetry.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20153925-09-15
215(02) - 20155130-06-15
313(04) - 20145620-12-14
412(03) - 20144020-09-14