XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM FLASH VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

Designing and applying moving pictures to teaching earth science with Flash software

Tóm tắt:

Phương tiện dạy học nói chung, phương tiện công nghệ thông tin nói riêng là công cụ hết sức quan trọng góp phần tăng tính hiệu quả của các phương pháp dạy học, góp phần làm rõ những điều mà người dạy muốn trình bày và giúp cho người học dễ hiểu, dễ nhớ và có thể chủ động học tập theo tiến độ. Thực tế đã chứng minh rằng, khi được nghe nhìn khả năng ghi nhớ của người học tăng lên 50%, khi đã thao tác với các phương tiện dạy học thì kiến thức đó đã là của mình và khả năng ghi nhớ hơn 90%. Phần mềm flash là công cụ giúp người dạy có thể tạo ra một số mô hình động. Nếu sử dụng đúng mô hình động trong quá trình dạy học sẽ mang lại hiệu cao, đặc biệt là học phần Trái Đất.

Từ khóa: Phương tiện dạy học; phương pháp dạy học; quá trình dạy học; tính hiệu quả; khả năng ghi nhớ.

Abstract:

Teaching tools, especially information technology tools, could be used to enhance the efficiency of teaching methods, helping to clarify the content which teachers want to present and make it easier for students to understand, memorize and actively follow their learning progress. It has been proved that visualization could improve memorization ability up to 50%; furthermore, if students interact with teaching tools by themselves so that they can master the knowledge, and then their memorization ability could increase further to more than 90%. Flash software is the tool that can be utilized in designing moving pictures. If these moving pictures are used properly, they will bring high teaching efficiency, especially in the course on “earth science”.

Keywords: teaching tools; teaching methods; teaching process; efficiency; memorization ability.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
17(02) - 20139115-06-13