TÌNH HÌNH VĂN BIA TỈNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

The situation of epitaphs in Thua Thien – Hue

Tóm tắt:

Thừa Thiên - Huế, là một trong những vùng đất Nam tiến và là phủ lị, kinh đô của các triều đại chúa Nguyễn, nhà Tây Sơn và Nguyễn Gia Long, nên đã để lại nhiều di sản văn hóa có giá trị cho đất nước. Trong đó có cả hệ thống văn bia dân gian và văn bia nhà nước - văn bia cung đình với trữ lượng đồ sộ và phản ánh muôn mặt của một chặng đường lịch sử của dân tộc. Bài viết này góp phần khảo sát tình hình số lượng, thực trạng phân bố, đặc điểm văn bản của bi kí Thừa Thiên Huế, nhằm giải quyết vấn đề hình thức - văn bản học của nó để có cơ sở xây dựng hệ thống tư liệu văn bia Thừa Thiên - Huế đáng tin cậy, giúp các nhà nghiên cứu khai thác giá trị vào từng lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

Từ khóa: văn bia; Thừa Thiên - Huế; văn bia Thừa Thiên - Huế; đặc điểm văn bia; văn bản học văn bia

Abstract:

Thua Thien – Hue is one of the southward lands and the palace, the capital of the Nguyen Lords Dynasties, the Tay Son brothers and Nguyen Gia Long. Therefore, it has preserved a lot of valuable cultural heritage for the nation. Of which,the system of folk epitaphs and state epitaphs – royal epitaphs with large reserves reflect all aspects of the historical journey of the nation. This article contributes to surveying the situation of quantity, current reality of distribution and written characteristics of epitaphs in Thua Thien – Hue in terms of classification by dynasty, classification by century, classification by date; distribution by space; distribution by type of relics… aiming at solving the formal problem – the written form to have a foundation for building the documentation system of Thua Thien – Hue epitaphs which are reliable and help researchers exploit the value in each specific area of study.

Keywords: Epitaphs; Thua Thien – Hue; Thua Thien – Hue epitaphs; characteristics of epitaphs; written form of epitaphs.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20197729-12-19
217B(04) - 20154830-12-15
317A(04) - 201510501-11-15
48(03) - 20138615-10-13